Deprecated: Function create_function() is deprecated in /home/virt1359/domains/notariusze-torun.com.pl/public_html/wp-content/plugins/LayerSlider/wp/widgets.php on line 4

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /home/virt1359/domains/notariusze-torun.com.pl/public_html/wp-content/plugins/revslider/includes/framework/functions-wordpress.class.php on line 257

Deprecated: The each() function is deprecated. This message will be suppressed on further calls in /home/virt1359/domains/notariusze-torun.com.pl/public_html/wp-content/plugins/js_composer/include/classes/core/class-vc-mapper.php on line 111
Dokumenty notarialne - Notariusz Toruń - Kancelaria notarialna dla CiebieNotariusz Toruń – Kancelaria notarialna dla Ciebie

Dokumenty notarialne

O jakich dokumentach trzeba pamiętać przed dokonaniem czynności notarialnej?

W celu dokonania danej czynności notarialnej, zainteresowane strony powinny odpowiednio wcześniej dostarczyć do notariusza niezbędne dokumenty.

W zasadzie zawsze notariusz będzie wymagał informacji takich jak:

 • imiona i nazwiska stron;
 • stan cywilny stron;
 • imiona rodziców;
 • adresy zameldowania i adresy do korespondencji;
 • seria i numer dowodu osobistego, paszportu lub karty pobytu;
 • numer Pesel.

Jeśli zainteresowaną stroną jest dana Firma, wymagane będą takie informacje jak:

 • numer KRS lub numer wpisu do ewidencji działalności gospodarczej,
 • numer REGON;
 • numer NIP

Dokonanie każdej czynności notarialnej wiąże się z dostarczeniem specyficznych dla danej instytucji prawnej dokumentów. Poniżej możecie zapoznać się z szczegółowymi wymogami dotyczącymi niezbędnych dokumentów do przygotowania przed każdą z dokonywanych czynności notarialnych.

UMOWA SPRZEDAŻY

Aby sporządzić projekt umowy o sprzedaż lokalu lub gruntu notariusz musi zaznajomić się wcześniej z informacjami na temat:

 • danych osobowych stron;
 • sposobu nabycia przedmiotu umowy:
 • w częściach ułamkowych;
 • do wspólności ustawowej majątkowej małżeńskiej;
 • majątku odrębnego;
 • podstawy nabycia przedmiotu umowy:
 • wypis aktu notarialnego umowy sprzedaży, darowizny, innej umowy;
 • prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku;
 • akt poświadczenia dziedziczenia: w przypadku nabycia na podstawie dziedziczenia, darowizny, nieodpłatnego zniesienia współwłasności, zapisu, polecenia testamentowego, polecenia darczyńcy, zasiedzenia, ,zachowku ;
 • zaświadczenie Naczelnika Urzędu Skarbowego, o wywiązaniu się z obowiązku podatkowego przez Zbywcę
 • wartości rynkowej nieruchomości (cena sprzedaży);
 • warunków i daty wydania nieruchomości;
 • numeru konta bankowego Sprzedających – w przypadku zapłaty przelewem;
 • zaświadczenia o braku zameldowania osób w danym budynku/lokalu,
 • zaświadczenia od Administratora/Zarządcy/Wspólnoty o braku zadłużenia w płatności opłat eksploatacyjnych;
 • zaświadczenia, że w budynku nikt nie jest zameldowany (w przypadku nieruchomości zabudowanej),
 • zaświadczenia Banku o wysokości zadłużenia z tytułu udzielnego kredytu hipotecznego, w przypadku lokalu/działki obciążonej hipoteką;
 • umowy kredytowej w przypadku nabywania nieruchomości na kredyt lub inna podstawa do wpisu hipoteki, w przypadku obciążania nabywanej nieruchomości hipoteką;
 • oświadczenie Banku wydane na podstawie art. 95 prawa bankowego , w przypadku złożenia oświadczenia o ustanowieniu hipoteki w akcie notarialnym;

UMOWA DAROWIZNY

Aby sporządzić projekt umowy darowizny, notariusz musi zaznajomić się wcześniej z informacjami na temat:

 • danych osobowych stron;
 • sposobu nabycia przedmiotowej nieruchomości/prawa:
 • w częściach ułamkowych;
 • do wspólności ustawowej majątkowej małżeńskiej;
 • do majątku odrębnego (jeśli między małżonkami istnieje ustrój rozdzielności majątkowej, dokument, na podstawie którego stwierdza się istnienie rozdzielności) odpisów skróconych aktów urodzenia – w przypadku pokrewieństwa dalszego;
 • zaliczenia darowizny na poczet schedy spadkowej po darczyńcy;
 • odpisu zwykłego księgi wieczystej wydany przez Centralną Informację Ksiąg Wieczystych albo w jednej z ekspozytur mieszczących się przy wydziałach sądów rejonowych;
 • podstawy nabycia:
 • wypis aktu notarialnego umowy sprzedaży lub darowizny;
 • prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku;
 • akt poświadczenia dziedziczenia, jeśli nabycie odbyło się na drodze darowizny, nieodpłatnego zniesienia współwłasności, zapisu , polecenia testamentowego, polecenia darczyńcy, zasiedzenia, ,zachowku;
 • Zaświadczenie Naczelnika Urzędu Skarbowego, o wywiązaniu się z obowiązku podatkowego przez Zbywcę; wartości rynkowej nieruchomości,
 • warunków i daty wydania nieruchomości,
 • zaświadczenia od Administratora, Zarządcy, Wspólnoty, o braku zadłużenia w płatności opłat eksploatacyjnych,
 • zaświadczenia Banku o wysokości zadłużenia z tytułu udzielonego kredytu hipotecznego, w przypadku nieruchomości obciążonej hipoteką.

AKT POŚWIADCZENIA DZIEDZICZENIA

Aby sporządzić akt poświadczenia dziedziczenia, notariusz musi zaznajomić się wcześniej z informacjami na temat:

 • aktu zgonu spadkodawcy;
 • testamentu spadkodawcy, jeżeli został sporządzony;
 • aktu stanu cywilnego spadkobierców:
 • odpisów (skrócone bądź zupełne) aktów urodzenia;
 • odpisów aktów małżeństwa, w przypadku kobiet zamężnych;
 • numeru PESEL zmarłego – dowód osobisty zmarłego bądź zaświadczenie o numerze PESEL;
 • numeru ksiąg wieczystych nieruchomości wchodzących w skład spadku wraz z podstawą nabycia przedmiotowych nieruchomości,
 • danych osobowych spadkobierców.

MAJĄTKOWA UMOWA MAŁŻEŃSKA

Aby sporządzić majątkową umowę małżeńską, notariusz powinien otrzymać informacje na temat:

 • danych osobowych Małżonków: imiona, nazwiska, imiona rodziców, seria i numer dokumentu tożsamości, PESEL, NIP, określenie aktualnego stanu cywilnego, adres zamieszkania;
 • dotychczasowego ustroju majątkowego;
 • przedmiotów, które mają zostać wyłączone z majątku wspólnego, jeśli małżonkowie chcą ograniczyć wspólność ustawową;
 • przedmiotów, które mają zostać włączone do majątku wspólnego, jeśli małżonkowie chcą rozszerzyć wspólność ustawową;
 • planowanego terminu zawarcia związku małżeńskiego, jeśli małżonkowie chcą zawrzeć umowę przedmałżeńską;
 • odpisu skróconego aktu małżeństwa;
Używamy cookies, aby zapewnić, że damy Ci najlepszą jakość na naszej stronie internetowej.
Ok